Cписок страниц сайта для индексирования

/1025.html
/antonov.html
/antonov2.html
/atlantida.html
/bibliogr.html
/contact.html
/courses
/crimea.html
/delvig.html
/developm.html
/do
/dokumentalizm.html
/dongak.html
/ivanova.html
/ivenshev.html
/ivenshev2.html
/krizhanovskiy.html
/kromina.html
/krutov.html
/kursy.html
/kursy
/lebedeva.html
/levitckaya.html
/mail.php
/map.html
/master.html
/mayakov.html
metamorph1.html
metamorph2.html
metamorph3.html
metamorph4.html
metamorph5.html
metamorphose.html
/mikhaylov.htmll
/public.html
/saleev.html
/tochki.html
/ugol.html
/vorontcov.html
/zhbannikov.html
/zhumanova.html